Erahuvikooli STEP UP DANCE STUDIO Tantsustuudio õppelepingu üldtingimused

 

1.       Lepingu objekt

1.1. Tantsukool kohustub võimaldama Õpilasele tasulist tänavatantsude tantsuõpetust punktis 3.1. määratud õppeaasta jooksul, lähtuvalt Tantsukooli põhikirjast ja Haridusministeeriumi poolt kinnitatud õppekavast. Õpilane ja/või Esindaja kohustub tasuma õppemaksu vastavalt käesoleva lepingu punktis 4. sätestatud korrale.

1.2. Lepingu allakirjutamisega esindaja või täisealine õpilane kinnitab, et ta on tutvunud Tantsukooli õppekava ja kodukorraga ning kinnitab lepingus esitatud andmete õigsust.

 

2.       Lepingu tähtaeg

2.1. Leping kehtib üks kalendriaasta ja pikeneb automaatselt, kui vähemalt kaks nädalat enne järgneva õppeaasta algust pole lepingu lõpetamise soovist Tantsukooli juhatajale teatatud kirjalikult e-posti teel e-posti aadressile juhatus@step-up.ee.

2.2. Käesolev leping loetakse sõlmituks, kui Esindaja/Õpilane on edastanud digitaalselt allkirjastatud õppelepingu Tantsukooli juhatajale e-postiaadressile juhatus@step-up.ee.

2.3. Õpilase õppetegevuse alguseks, seega, arve esitamise perioodi alguseks loetakse päev, mil Õpilane faktiliselt võttis osa esimesest treeningust, kusjuures arvesse ei võeta tasuta proovitreeningus osalemist. Allkirjastatud Õppeleping peab olema Õpilase ja/või Esindaja poolt Tantsukooli edastatud 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul alates õppetegevuse alustamise päevast, vastasel korral esitatakse õppetasu arve ühekordse treeningu tariifi alusel.

2.4. Erandkorras paberkandjal õppelepingu allkirjastamisel täisealine Õpilane või Õpilase seadusjärgne Esindaja on kohustatud esitama enda isikut tõendava dokumendi koopia. Paberkandjal õppeleping allkirjastatakse Poolte poolt kahes võrdset jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb Tantsukoolile, teine Õpilasele või tema Esindajale.

 

3.       Õppetöö

3.1. Tantsukooli õppeaasta algab 1. septembril ja lõpeb 31. mail;

3.2. Õppetöö toimub vastavalt kinnitatud Tantsukooli põhikirjale ja õppekavale (Haridusministeeriumi õppekava kood nr.178937);

3.3. Õppetöö toimub Tantsukooli ruumides Tatari 58, Tallinn. Vajadusel võib õppetöö toimuda muus asukohas Tallinna linnas.

 

4.       Õppemaks

4.1. Tantsukoolis on õppetegevus tasuline. Õppemaksu tuleb maksta vastavalt hinnakirjale (kuumakse) või õppelepingus toodud Õpilase või Esindaja e-posti aadressile edastatud arve alusel. Õppemaks makstakse lepingus ja / või arvel toodud tähtpäevaks.

4.2. Üldjuhul igakuise õppemaksu suurus on määratud Tantsukooli kinnitatud hinnakirjaga, mis on avaldatud Tantsukooli kodulehel aadressil www.step-up.ee/hinnad ning seda ei muudeta õppeaasta jooksul. Tantsukooli treeneriga individuaaltunni (kestusega 60 minutit) õppetasu moodustab 25,00 (kakskümmend viis) eurot.

4.3. Õpilane või Esindaja kohustub tasuma õppemaksu jooksva kalendrikuu eest sama kuu 15. kuupäevaks STEP UP DANCE STUDIO MTÜ arveldusarvele EE591010220245827229 SEB Pangas koos arvel oleva viitenumbri äramärkimisega. 

4.4. Põhjuseta puudumine ei vabasta Õpilast/Esindajat õppemaksu tasumisest.

4.5. Juhul, kui soovitakse kokku leppida hilisemas maksetähtajas, vastav avaldus esitatakse elektroonilises vormis Tantsukooli e-posti aadressile: juhatus@step-up.ee.

4.6. Õppemaksu mittetähtaegsel tasumisel viivist ei nõuta, kuid Õpilase / Esindaja e-posti aadressile edastatakse elektronvormis meeldetuletus üks kord nädalas. Esimene meeldetuletus on tasuta, alates teisest meeldetuletust iga meeldetuletuse hinnaks on 5,00 (viis) eurot. Õppemaksu mittetähtaegsel tasumisel Õpilase õigus õppetöös osaleda võidakse peatada kuni õppemaksu tasumiseni.

4.7. Tasumata jäetud õppemaksu sissenõudmise kulud kannab Õpilane või tema Esindaja.

4.8. Tantsukoolil on lisaks õppemaksule õigus taotleda õppekavas ettenähtud täiendavate õppetoimingute õppemaksete tasumist - treeninglaagri, võistluste, workshop´ide või muude ürituste kulude katteks.

4.9. Kui Tantsukooli Õpilane puudub põhjuseta õppetööst pikema aja vältel või kui esineb õppemaksu võlgnevus üle tähtaja rohkem kui 30 kaledripäeva, on Tantsukoolil õigus leping ühepoolselt lõpetada ja Õpilane Tantsukoolist välja arvata.

4.10. Tantsukooli pidaja juhatus võib oma korraldusega Esindaja ajutiselt õppemaksu tasumisest vabastada või õppemaksu suurust vähendada seadusega või põhikirjaga ettenähtud juhtudel.

 

5.       Lepingu muutmine ja lõpetamine

5.1. Käesoleva lepingu tingimusi võib muuta vaid poolte kirjalikul kokkuleppel.

5.2. Tantsukoolil on õigus leping ennetähtaegselt lõpetada kui

- ilmnevad lepingu punktis 4.9. nimetatud asjaolud;

- Õpilane ei võta järjekindlalt õppetööst osa või häirib õppetööd;

- Õpilane käitub vägivaldselt või lugupidamatult kaasõpilaste, lapsevanemate või tantsukooli õpetajatega;

- Õpilane või Esindaja kahjustab oma käitumisega Tantsukooli vara ja/või mainet.           

5.3. Esindajal või täisealisel Õpilasel on õigus lõpetada leping igal ajal, vastavasisulise kirjaliku avalduse esitamisel Erahuvikooli juhatajale e-posti aadressile juhatus@step-up.ee. Maksmisperioodi kestel õpingud katkestanud täisealine Õpilane või Õpilase Esindaja on kohustatud tasuma jooksva kuu õppemaksu täies ulatuses.

 

6.       Vääramatu jõud

6.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõutekohast täitmist ei loeta

Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled lepingu sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha.

 

 

7.       Lõppsätted, isikuandmete töötlemise põhimõtted

7.1. Tantsukool STEP UP DANCE STUDIO Tantsustuudio töötleb Isikuandmeid kooskõlas kehtivate Õigusaktidega ja Üldtingimustega. Isikuandmete töötlemist teostavad vastutava töötlejana MTÜ STEP UP DANCE STUDIO juhatuse liikmed.

7.2. Käesolevast lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse poolte vaheliste läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

7.3. Nii elektroonses vormis kui ka erandjuhul paberkandjal õppeleping allkirjastatakse kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb Tantsukoolile, teine Õpilasele või tema Esindajale.

 

TANTSUKOOLI STEP UP DANCE STUDIO KODUKORD

 

1.       Õppetöö toimub Haridus- ja Teadusministeeriumis kinnitatud õppekava alusel.

2.       Õppetöö toimub tunniplaani ja ürituste plaani alusel.

3.       Vastuvõtt Tantsukooli toimub ka hooaja kestel, tutvumistreeningule registreerimiseks peab kirjutama aadressile juhatus@step-up.ee.

4.       Õppeteenuse kasutamise eelduseks on Tantsukooliga õppelepingu sõlmimine.

5.       Õppetöö Tantsukoolis on tasuline ja õppemaksu laekumise eest vastutab

ÕPPETEENUSE OSTJA (täisealine Õpilane või Õpilase Esindaja). Alus: Tantsukooli õppelepingu Üldtingimused.

6.       Õpilane saabub Tantsukooli õigel ajal, ei hiline ega puudu tundidest põhjuseta, üldjuhul õpilane on kohal 10-15 minutit enne õppetöö algust.

7.       Õpilane osaleb Õppekavaga ettenähtud õppetegevustes – treeneri palvel osaleb võistlustes, kokkulepitud workshop´ides, treeninglaagris jms.

8.       Õpilane suhtub lugupidavalt kaasinimestesse, treeningutel käitub viisakalt ning allub treeneri juhendamisele.

9.       Treeningutel tuleb kanda vahetusjalanõusid, tänavajalanõudes liikumine koolis on keelatud.

10.   Õpilane suhtub Tantsukooli varasse heaperemehelikult, peab üldkasutatavates ruumides puhtust ja korda.

11.   Tantsukooli ruumides ja hoone territooriumil on keelatud sellised käitumine ja tegevused, millised eiravad häid kombeid ja tavasid ning on vastuolus normatiivaktide sätetega.